NEKUSTAMAIS ĪPAŠUMS UN BŪVNIECĪBA

Nodrošinām juridisko atbalstu visos jautājumos, kas saistīti ar nekustamo īpašumu un būvniecību. Mūsu komanda ir uzkrājusi vērienīgu pieredzi darījumos ar nekustamo īpašumu, nekustamo īpašumu attīstības projektos un būvniecības procesos gan privātajā, gan publiskajā sektorā, sākot ar risku izvērtēšanu un finansējuma piesaisti, projektu attīstīšanu un līdz to nodošanai ekspluatācijā. Piedāvājam risinājumus gadījumos, kad esat nopirkuši dzīvokli vai nekustamo īpašumu ar īrniekiem.

Konsultācijas un pārstāvība šādās lietās:

 • Risinājumi privātajā un publiskajā sektorā gan dzīvojamos, gan komercprojektos
 • Risinājumi plānošanas un projektēšanas stadijā, zonējumu un zemes izmantošanā, būvatļaujas, vides prasības
 • Būvniecības un inženierpakalpojumu līgumi
 • Garantijas un civiltiesiskā apdrošināšana
 • Nekustamā īpašuma darījumi – pirkšana/pārdošana, nomas un īres tiesības, īpašumtiesību noformēšana, servitītu un citu apgrūtinājumu nodibināšana un izlietošana
 • Nekustamā īpašuma apsaimniekošana un ar to saistītie darījumu dokumenti un līgumi
 • Kopīpašuma jautājuma risināšana.
 • Saistību nodrošinājums nekustamā īpašuma darījumos (hipotēkas, ķīlas)
 • Nomas un īres līgumi
 • Pārstāvība un saziņa ar valsts un pašvaldību iestādēs, publisko iestāžu un amatpersonu lēmumu apstrīdēšana
 • Darījumu pārrunas
 • Tiesvedība un strīdu risināšana

KOMERCTIESĪBAS UN KORPORATĪVĀS TIESĪBAS

Nodrošinām pilna spektra atbalstu valsts un privātajiem uzņēmumiem sākot ar uzņēmuma dibināšanu, tā restruktarizāciju, līdz pat dalībnieku savstarpējo konfliktu risināšanai. Palīdzam uzsākt komercdarbību Latvijā, tostap, arī ārvalstu pilsoņiem un uzņēmumiem. Palīdzam saņemt komercdarbībai nepieciešamās licences un atļaujas, konsultēt nodarbinātības jautājumos un citos jautājumus, kas saistītas ar uzņēmuma funkcionēšanu.

Konsultācijas un pārstāvība šādās lietās:

 • Komersanta juridiskās formas izvēle
 • Komersanta dibināšana un grozījumu veikšana komersanta dokumentos
 • Uzņēmuma pārstrukturizācija, apvienošana un likvidācija
 • Uzņēmuma vadības atbalsts, konsultācijas uzņēmuma stratēģiskajos jautājumos
 • Uzņēmuma dalībnieku konfliktu risināšana
 • Korporatīvās pārvaldības struktūras izveidošana
 • Uzņēmuma iekšējo normatīvo aktu un dokumentācijas sagatavošana
 • Konsultācijas nodokļu un tiesiskajos aspektos uzņēmumu korporatīvajā struktūrā
 • Darījuma pārrunas

APVIENOŠANA UN PĀRŅEMŠANA (M&A)

Nodrošinām atbalstu vietējo un ārvalstu uzņēmumu apvienošanā un pārņemšanā (M&A). Līdzdarbojamies darījumos, kas saistīti ar investoru piesaisti, kopuzņēmumu izveidošanā, uzņēmuma kontrolpaketes pirkšanā un reorganizācijā, sagatavošanos uzņēmuma pārdošanai, uzticamības izpēti. Piedāvājam kompleksu risinājumu par pamatu ņemot vairākus aspektus – nodokļu un tiesiskie risinājumi, izmaksas, darījumu strukturēšana, uzņēmuma aktīvi, darbinieki u.c.

Konsultācijas un pārstāvība šādās lietās:

 • Uzņēmuma sagatavošana pārdošanai
 • Darījumu strukturēšana
 • Uzņēmuma juridiskais un nodokļu audits
 • Uzņēmuma reorganizācija – apvienošana un sadalīšana, uzņēmuma likvidācija
 • Kapitāla daļu atsavināšanas līgumi un citi nolīgumi
 • Uzņēmuma daļu un aktīvu pirkšana/pārdošana
 • Darījuma pārrunas

LĪGUMTIESĪBAS UN DARĪJUMU DOKUMENTI

Nodrošinām atbalstu dažādu veida līgumu sagatavošanā, tai skaitā komplicētu līgumu sagatavošanā gan vietējos, gan starptautiskos darījumos.

Konsultācijas un pārstāvība šādās lietās:

 • Pirkuma līgumi
 • Nomas/īres līgumi
 • Dāvinājuma līgumi
 • Maiņas līgumi
 • Aizdevuma līgumi
 • Būvniecības līgumi
 • Pakalpojuma līgumi
 • Piegādes līgumi
 • Aizdevuma līgumi
 • Tiesiskā aizskāruma kompensācijas un zaudējuma atlīdzības līgumi
 • Citi civiltiesisko saistību līgumi

TIESVEDĪBA

Nodrošinām tiesvedības procesu vešanu jebkurā tā stadijā. Izvērtējam situāciju un piedāvājam labāko strīda risinājumu. Specializējamies civillietās, administratīvajās lietās un krimināllietās. Esam uzkrājuši pieredzi šādos tiesvedības procesos – parādu piedziņa un zaudējumu atlīdzināšana, privatizācijas jautājumos, darījumu atzīšana par spēkā neesošiem vai līgumsaistību izpilde, publiskie iepirkumi, atjaunošana darbā, bērna dzīves vietas noteikšana, uzturlīdzekļu piedziņa, t.sk. bērnu prasījumos pret vecākiem pēc pilngadības sasniegšanas, un bērna saskarsmes tiesību noteikšana, kopmantas sadale, Valsts ieņēmuma dienesta lēmumu pārsūdzība nodokļu uzrēķinos, īrnieku izlikšana.

Konsultācijas un pārstāvība šādās lietās:

 • Komerciālie strīdi
 • Nodokļu auditu rezultātu un nodokļu uzrēķinu pārsūdzēšana
 • Darba strīdi
 • Publisko iepirkumu strīdi
 • Īpašuma jomas strīdi, t.sk. nomas un īres attiecībās
 • Parādu atgūšana un zaudējumu atlīdzināšana
 • Bērna aizgādnības un dzīves vietas noteikšana
 • Uzturlīdzekļu piedziņas par labu bērna uzturam (pirms un pēc pilngadības sasniegšanas)
 • Kopmantas sadales strīdi
 • Citu veidu strīdi

STRĪDU RISINĀŠANA UN MEDIĀCIJA

Nodrošinām līdzdalību sarunu vešanā, pirmstiesas strīdu risināšanā un mediācijā. Esam uzkrājuši ievērojamu pieredzi pirms tiesu strīdu risināšanā, sarunu taktikas un stratēģiju ieteikšanā un komplicētu sarunu vešanā. Piedāvājam arī mediāciju kā vienu no alternatīviem strīda risināšanas veidiem – komercstrīdos, korporatīvajos strīdos, strīdos starp uzņēmuma dalībniekiem un vadību, darba strīdos, mantojuma un ģimenes tiesību strīdos, kopmantas sadales strīdos, kā arī kriminālprocesa ietvaros.

Konsultācijas un pārstāvība šādās lietās:

 • Sarunu vešana
 • Sarunu vešanas stratēģiju un taktiku analīze un ieteikumi
 • Pirmstiesas strīdu risināšana
 • Mediācija
 • Apmācības konfliktu risināšanā un sarunu vešanā

DARBA TIESĪBAS

Nodrošinām darba attiecību un nodarbinātības jautājumu kompleksu risinājumu. Esam uzkrājuši pieredzi uzņēmuma pilna spektra dokumentu sagatavošanā un nodarbinātības konsultēšanā sākot jau ar darbinieku atlasi un darba līgumu slēgšanu, līdz par darbinieka atbrīvošanai, t.sk. kolektīvai atbrīvošanai, ar darbinieku līgšanu uzņēmuma iekšējo normatīvo aktu sagatavošanā, sarunās ar arodbiedrību pārstāvjiem.

Konsultācijas un pārstāvība šādās lietās:

 • Uzņēmuma darbinieku struktūrvienību izveidošana
 • Uzņēmuma darba iekšējo noteikumu un citu iekšējo normatīvi aktu sagatavošana
 • Uzņēmuma darbinieku līgšanas politikas un dokumentu izstrāde saistībā ar nodarbinātības veidu, darba laiku un atlīdzības noteikšanu, nodokļu risinājumi
 • Uzņēmuma dokumentu iekšējās aprites noteikumu un dokumentu lietu nomenklatūras izstrādāšana
 • Darba attiecību nodibināšana – darba līgumi un citi ar darbinieka līgšanu saistītie dokumenti
 • Imigrācijas un ārvalstnieku nodarbinātības jautājumu risināšana
 • Darbinieku nodarīto zaudējumu jautājumu risināšana un disciplinārlietu ierosināšana
 • Darbinieku individuālā un kolektīvā atbrīvošana
 • Koplīgumu sagatavošana un pārstāvība sarunās ar darba kolektīva pārstāvjiem/arodbiedrībām
 • Konsultācijas un dokumenti sagatavošana uzņēmumu reorganizācijas, pārņemšanas vai likvidācijas gadījumos
 • Arodveselības un darba drošības jautājumu risināšana
 • Kompensācijas jautājumu risināšana vadošajām uzņēmuma amatpersonām
 • Konkurences tiesību ierobežošanas jautājumi
 • Konfidencialitātes jautājumu risināšana
 • Darba strīdu risināšana
 • Dalība pārrunās

IMIGRĀCIJAS JAUTĀJUMI UN UZTURĒŠANĀS ATĻAUJAS LATVIJĀ

Nodrošinām atbalstu imigrācijas jautājumi risināšanā gan ar trešo valstu pilsoņiem, tostap, Krievijas pilsoņiem, kā arī Eiropas Savienības dalībvalstu pilsoņiem, kas strādā Latvijā vai vēlas pārcelties uz Latviju kā patstāvīgu dzīvesvietu. Piedāvājam jūsu sadarbības partnera darījuma vai privāto vizīšu formalitāšu kārtošanu un vīzas saņemšanu. Esam uzkrājuši vērienīgu pieredzi sarežģītu imigrācijas jautājumu risināšanā, tostarp, vīzu jautājumos un jautājumos ar uzturēšanās atļauju saņemšanu, pagarināšanu un anulēšanu.

Konsultācijas un pārstāvība šādās lietās:

 • Dokumentu, kas saistīti ar imigrāciju un uzturēšanās atļauju Latvijā saņemšanu, sagatavošana
 • Dokumentu, kas saistīti ar darba atļauju, vīzu un ielūgumu noformēšanu, sagatavošana
 • Pārstāvība Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē
 • Dalība pārrunās

DARĪJUMI AR BANKĀM

Nodrošinām konsultācijas un pārstāvību visos darījuma finansēšanas (aizņēmums vai aizdevums) jautājumos un parādu restruktarizācijas jautājumu risināšanā. Esam uzkrājuši pieredzi sadarbībā ar bankām parādu un kredītu pārstrukturizācijas jautājumu risināšanā, banku garantiju izsniegšanā, kā arī aizdevuma līgumu slēgšanā.

Konsultācijas un pārstāvība šādās lietās:

 • Konsultācijas kredītlīgumu un finanšu nodrošinājuma dokumentu sagatavošanā
 • Aizdevuma līgumu sagatavošana un konsultācijas par aizdevuma līguma noteikumiem
 • Ar apdrošināšanu saistīto jautājumu risināšana darījumos ar bankām vai aizdevuma un to nodrošinājumu līgumu sagatavošanā
 • Banku pārfinansēšana
 • Kredītu restruktarizācija

NODOKĻU PLĀNOŠANA UN RISINĀJUMI

Nodrošinām konsultācijas uzņēmuma stratēģiskā nodokļu plānošanā un nodokļu piemērošanā. Esam uzkrājuši pieredzi Latvijas rezidentu un nerezidentu, fizisko un juridisko personu nodokļu piemērošanā un juridisko konsultāciju sniegšanā par darījumiem Latvijā un ārvalstīs, kā arī konsultējam jautājumos par transfēra cenām saistītajiem uzņēmumiem un personām, kā arī nodokļu strīdu risināšanā ar Valsts ieņēmumu dienestu.

Konsultācijas un pārstāvība šādās lietās:

 • Konsultācijas par nodokļu plānošanu un nodokļu piemērošanu
 • Konsultācijas par nodokļu risku analīzi uzņēmumu apvienošanas un reorganizācijas gadījumā
 • Konsultācijas par nodokļiem, kas izriet no darba attiecībām
 • Konsultācijas par transfēra cenām un transfēro cenu metodikas izstrāde
 • Pārstāvība nodokļu jautājumos strīdu risināšanā ar Valsts ieņēmumu dienestu un tiesā

BIZNESA ORGANIZĀCIJA UN TIESISKAIS NODROŠINĀJUMS

Nodrošinām konsultācijas uzņēmuma stratēģiskai vienotai pieejai jebkurā ar tās darbību saistītos jautājumos – nodokļu politikas noteikšana un plānošana, darījumu strukturēšanā, darbinieku līgšana, uzņēmuma stratēģiskā attīstība u.c. Savos risinājumos piedāvājam integrēto pieeju tiesību, nodokļu un uzņēmuma attīstības jautājumos, aptverot vairākas jomas, tostarp, komerctiesības, civiltiesības, nodokļu tiesības, darba tiesības, imigrācijas tiesības u.c.

Konsultācijas un pārstāvība šādās lietās:

 • Konsultācijas darījumu strukturēšanā, sagatavošanā un izpildē
 • Darbinieku nodarbinātības un līgšanas politikas izstrāde un konsultēšana
 • Uzņēmuma nodokļu plānošanas un strukturēšanas politikas izstrāde un konsultēšana
 • Uzņēmuma dalībnieku un uzņēmumu grupu (holdingu) strukturēšana

ADMINISTRATĪVĀS TIESĪBAS, PĀRSTĀVĪBA VALSTS UN PAŠVALDĪBU IESTĀDĒS

Nodrošinām konsultācijas vienā no dinamiskākajām tiesību nozarēm šobrīd, proti, administratīvajās tiesībās, kā arī nodrošinām pārstāvību valsts un pašvaldību iestādēs. Esam uzkrājuši ievērojamu pieredzi sadarbībā ar valsts un pašvaldību iestādē, īpaši jautājumos, kas saistīti ar nekustamo īpašumu un būvniecību, imigrācijas un uzturēšanās atļauju Latvijā saņemšanu, kā arī pieteikumu sagatavošanu par amatpersonas lēmumiem un pārstāvība Administratīvajā tiesā.

Konsultācijas un pārstāvība šādās lietās:

 • pārstāvība administratīvajā procesā valsts un pašvaldības iestādēs
 • iestāžu un amatpersonu lēmumu apstrīdēšana
 • pārstāvība administratīvajā tiesā un tiesas nolēmumu pārsūdzēšanā
 • administratīvo sodu pārsūdzēšana
 • konsultācijas, dokumentu sagatavošana un pārstāvība par būvniecības procesiem, teritoriālo plānošanu, nodokļiem, licenču saņemšanu, iepirkuma procedūrām, administratīvajiem pārkāpumiem

ĢIMENES TIESĪBAS

Esam uzkrājuši pieredzi strīdos saistībā ar ģimenes tiesību jautājumu risināšanu, tostarp, jautājumos par laulības līgumu slēgšanu, laulības šķiršanu un kopmantas sadali, uzturlīdzekļu piedziņu (gan līdz bērna pilngadības sasniegšanai, gan pēc tās sasniegšanas), jautājumos par aizgādības un saskarsmes tiesību īstenošanu, adopciju. Sarežģītos strīdos un konfliktos, piedāvājam sarunu vešanas stratēģijas un izmantojam uzkrāto pieredzi komplicētu un eskalētu sarunu vešanā un konfliktu risināšanā. Piedāvājam mediācijas pakalpojumus.

Konsultācijas un pārstāvība šādās lietās:

 • laulības līgumu slēgšana
 • laulības šķiršana un kopmantas sadale
 • uzturlīdzekļu piedziņa
 • aizgādības jautājumi
 • saskarsmes tiesību jautājumi
 • adopcija
 • dalība sarunās
 • mediācija
 • pārstāvība bāriņtiesā
 • pārstāvība tiesā

PRIVATIZĀCIJA UN ATSAVINĀSĀNA

Nodrošinām konsultācijas par privatizācijas un atsavināšanas jautājumiem.

Konsultācijas un pārstāvība šādās lietās:

 • Pārstāvība VAS Privatizācijas aģentūra
 • Pārstāvība VAS Valsts nekustamie īpašumi
 • Pārstāvība Rīgas domē
 • Pārstāvība visās citās Latvijas pašvaldībās

PUBLISKAIS IEPIRKUMS

Nodrošinām konsultācijas par publiskajiem iepirkumiem jebkurā iepirkuma stadijā. Esam uzkrājuši ievērojamu pieredzi iepirkumu dokumentācijas sagatavošanā, pasūtītāju iepirkuma dokumentos iekļauto negodīgo noteikumu apstrīdēšanā un iepirkuma rezultātu apstrīdēšanā. Pārstāvam gan Iepirkumu uzraudzību birojā, gan Administratīvajā tiesā.

Konsultācijas un pārstāvība šādās lietās:

 • Iepirkumu dokumentācijas sagatavošana kā pasūtītājam, tā pretendentam
 • Iepirkumu procedūru nodrošināšana
 • Iepirkumu piedāvājumu novērtēšana
 • Lēmumu pamatotības izvērtēšana
 • Iepirkumu līgumu sagatavošana
 • Pieteikumu sagatavošana par iepirkumu dokumentācijā nepamatoti noteiktām prasībām
 • Pieteikumu sagatavošana par iepirkuma rezultātiem
 • Pārstāvība Iepirkumu uzraudzību birojā
 • Pārstāvība Administratīvajā tiesā
 • Dalība sarunās

SADARBĪBA AR TIESU IZPILDĪTĀJU

Esam uzkrājuši pieredzi sadarbībā ar dažādiem tiesu izpildītājiem. Klientiem piedāvājam pārstāvēt tā intereses arī pēc tiesas sprieduma saņemšanas, t.i. izvēlēties tiesu izpildītāju, iesnigt izpildrakstu un pārraudzīt šīs sprieduma izpildi.

JURIDISKĀ APKALPOŠANU ĀRVALSTĪS

Nodrošinām profesionālus sakarus ar advokātu birojiem un juridiskiem birojiem Krievijā. Esam izveidojuši stratēģisko sadarbību ar vairākiem advokātu un juridiskiem birojiem Krievijā. Ir izveidojusies ievērojama pieredze Krievijas pilsoņu un Krievijas uzņēmumu konsultēšanā saistībā ar viņu uzturēšanos Latvijā un viņu komercdarbību Latvijā un Eiropas savienībā. Piedāvājam konsultācijas izmantojot Skype.

KOMERDARBĪBAS JURIDISKAIS ATBALSTS

Nodrošinām kompleksu, vispusīgu un nepārtrauktu juridiskā atbalsta sniegšanu uzņēmumiem, tostarp, jaundibinātiem komersantiem, kā arī nevalstiskām organizācijām. Piedāvājam labākos risinājumus lietās, kuras ir nepieciešamas tieši ikdienas uzņēmējdarbības nodrošināšanā.

Konsultācijas un pārstāvība šādās lietās:

 • Ikdienas juridiskās konsultācijas
 • Visa veida darījumu juridiskais nodrošinājums un līgumu sagatavošana
 • Uzņēmuma iekšējo normatīvo dokumentu sagatavošana
 • Uzņēmuma nodarbinātības jautājumu risināšana un nepieciešamo dokumentu sagatavošana
 • Juridiskā sarakste ar sadarbības partneriem, valsts un pašvaldību iestādēm
 • Uzņēmuma interešu pārstāvība
 • Uzņēmuma izmaiņu veikšana komercreģistrā un nepieciešamo dokumentu sagatavošana
 • Dalība sarunās ar darījuma partneriem

KRIMINĀLLIETAS

Nodrošinām juridiskās palīdzības sniegšanu kriminālprocesā un aizstāvību kriminālprocesā. Piedāvājam aizstāvību pirmstiesas izmeklēšanā un tiesā, dažāda veida sūdzību sagatavošanu, t.sk. apelācijas un kasācijas sūdzības tiesai, kā arī cietušā pārstāvību. Piedāvājam juridisko palīdzību krimināllietās apsūdzētajiem, cietušajiem, proti, konsultācijas, dalība procesuālo darbību veikšanā policijā un prokuratūrā, procesuālo dokumentu sagatavošanā, pārstāvība tiesā.

Konsultācijas un pārstāvība šādos jautājumos:

 • Pārstāvēšana policijā un prokuratūrā
 • Pārstāvēšana tiesā
 • Dokumentu un pierādījumu vākšana
 • Dokumentu pārbaude
 • Pieteikumu un iesniegumu sagatavošana